← Back to all jobs

Senior Android System Developer

2N TELEKOMUNIKACE a.s.
🏢 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 🌎 Praha 12, Czechia 🕑 December 04

This job offer is expired

Dobrý den,

jmenuji se Radim Girgaš a ve 2N mám na starosti oddlení softwaru, které zahrnuje vývoj softwaru pro dvení komunikátory, docházkové a pístupové systémy nebo odpovídací jednotky. Na tyto produkty jsou pak následn navázané naše cloudové sluby, mobilní i desktopové aplikace a další. Naše zaízení patí k nejlepším ve své tíd a prodávají se po celém svt jako souást komplexních pístupových, zabezpeovacích nebo home automation systém. Jsou výjimené svou kvalitou a funkcemi, které neustále zlepšujeme. Prbn sledujeme technologické trendy - do vývoje jsme adoptovali agilní metodiky vývoje a pouíváme nástroje jako nap. GIT, JIRA nebo GitLab CI. Software vyvíjíme pro nkolik platforem a souástí je i automatické testování.

Hledám nové lidi, kteí mají zkušenosti s vývojem v Linuxu nebo Androidu, stále je baví uit se nové vci, a tší je sdílet své zkušenosti s ostatními kolegy.

Co u nás budete dlat

Vývoj pro zaízení postavená na Android OS (kernel, bootloader, …); 2N rozvíjí vlastní portfolio odpovídacích jednotek postavených na tomto OS

Implementace a integrace driver do OS Linux/Android, rozšiování Android API

Budete souástí týmu vyvíjejícího komplexní projekty, propojující interkomy, odpovídací jednotky, mobilní aplikace ad.

Co k tomu potebujete

Znalost programovacích jazyk (C/C++, bash script, JAVA výhodou)

Zkušenost s programováním v Linux  (synchronizaní prostedky, vlákna a procesy)

Nadšení pro hledání nových cest a ešení

Znalost Android Internals výhodou

Anglický jazyk na úrovni tení dokumentace

Pro se Vám u nás bude líbit

Budete souástí týmu vývojá, kteí sdílí své bohaté zkušenosti a „know –how“

Budete rozvíjet své znalosti v oblasti embedded Androidu/Linuxu

Budete mít píleitost pracovat s nejmodernjšími technologiemi a na produktech, které se snaíme neustále posouvat dopedu

Pracovní úkoly si budete moci ešit po svém, hodnotíme výsledek

Jsme oteveni novým návrhm, myšlenkám a vítáme nový pohled na souasná ešení

Spolen s ostatními kolegy se mete bhem roku zúastnit outdoorových i dalších sportovních setkání

Get

notifications in your